Mijn favorieten

Werkwijze

Van bezichtiging tot koop...

Bezichtigingen
Bezichtigingen vinden uitsluitend plaats in overleg met Van Dijk Makelaardij.


Ná de bezichtiging
Wij stellen het zeer op prijs als u ons laat weten wat u van een woning vindt. Ook als de reactie niet positief is, horen wij dat graag van u. Indien een bepaalde woning niet is wat u zoekt, kunnen wij u helpen met het zoeken naar uw ideale woning. Graag bespreken wij de mogelijkheden met u.

Bieden / onderhandelen
Nadat u een woning heeft bezichtigd, kunt u een bod uitbrengen op de woning. De onderhandelingen lopen uitsluitend via Van Dijk Makelaardij. Pas vanaf het moment dat de verkoper een tegenvoorstel doet, bent u daadwerkelijk in onderhandeling.

Onderzoeksplicht koper
Voordat u een bod uitbrengt, gaan wij er vanuit dat u ook aan uw onderzoeksplicht heeft voldaan. Daartoe behoort minimaal het bestuderen van de informatie in de verkoopbrochure, het eventueel inwinnen van informatie bij de gemeente en het onderzoeken van uw financiële mogelijkheden.

Overeenstemming
Er is pas sprake van overeenstemming als koper en verkoper het volledig eens zijn over de prijs, het object, de leveringsdatum en de ontbindende voorwaarden. De koper bepaalt de keuze van de notaris, tenzij vooraf duidelijk is aangegeven dat de verkoper de notaris heeft vastgesteld.

Schriftelijke koopovereenkomst
De koop van een woning komt pas tot stand, nadat de koopovereenkomst door koper én verkoper is ondertekend. Eén dag nadat de koper een door beide partijen getekend exemplaar van de koopovereenkomst heeft ontvangen gaat de wettelijke bedenktijd van drie dagen in.

Waarborgsom
In de koopakte wordt de gebruikelijke bepaling opgenomen dat de koper tot zekerheid van nakoming van zijn verplichting een waarborgsom stort of een bankgarantie stelt ter grootte van 10% van de overeengekomen koopsom. Deze dient bij de notaris binnen te zijn, binnen een termijn van maximaal 7 weken, vanaf de datum van mondelinge overeenstemming.

Ontbinding
In de koopakte kan op verzoek van de koper een voorbehoud van financiering worden opgenomen. De termijn van het financieringsvoorbehoud is maximaal 6 weken vanaf de datum van mondelinge overeenstemming. Indien de koper om financieringsredenen de koop van de gekochte woning wenst te ontbinden, dient deze mededeling schriftelijk en goed gedocumenteerd via gangbare communicatiemiddelen te geschieden. Onder 'goed gedocumenteerd' wordt verstaan dat minimaal één afwijzing van een erkende geldverstrekkende bankinstelling aan Van Dijk Makelaardij wordt overgelegd.


Eigen woning
Indien u in het bezit bent van een eigen woning is het belangrijk te weten wat de verwachte verkoopopbrengst van uw woning zal zijn. Graag geven wij u vrijblijvend een indicatie van de te verwachten verkoopopbrengst.

Van Dijk Makelaardij behartigt de belangen van de verkoper, neem uw eigen NVM-aankoopmakelaar mee!